Ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης ΠΟΑΥ - ΘΕΣΠΟΑΥ

19 επαγγελματίες του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών αλλά και αυτοδιοικητικοί και μαζικοί φορείς, προχώρησαν στην ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης της ΠΟΑΥ για το Νομό Θεσπρωτίας, με το διακριτικό τίτλο ΘΕΣ.ΠΟΑΥ A.E.

Ανάμεσα στους σκοπούς της ΘΕΣ.ΠΟΑΥ είναι:

1. Η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών , με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, διευρύνοντας τα είδη εκτροφής και βελτιώνοντας την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων.

2. Η βελτίωση των συλλογικών δράσεων των παραγωγικών μονάδων.

3. Ή ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών.

4. Η εφαρμογή μεθόδων και στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του νομού Θεσπρωτίας

 

5. Η υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, και άλλα καινοτόμα ερευνητικά ή άλλα Κοινοτικά ή Διεθνή προγράμματα, σχετικών με τις υδατοκαλλιέργειες, το θαλάσσιο περιβάλλον, την εμπορία και τις συλλογικές δράσεις του κλάδου και την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών.

6. Η ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

7. Η στήριξη ενεργειών και πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα και υγιεινή των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

8. Η συμβατή στην οργάνωση της μεταποίησης, τυποποίησης, διανομής και εμπορίας των προϊόντων για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, με την ανάπτυξη νέων τεχνικών και σύγχρονων υποδομών

9. Η εκπόνηση μελετών σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας και η προώθηση των συμπερασμάτων στους ενδιαφερόμενους φορείς.

10. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

11. Η συνεργασία με τοπικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων υδατοκαλλιέργειας.

12. Η συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με αντίστοιχους φορείς άλλων περιοχών της χώρας ή τον εξωτερικού.

13. Η κατάρτιση των απασχολούμενων στον κλάδο, για την αναβάθμιση τον ρόλου και της παραγωγικότητας τους, με στόχο την Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας.

14. Η πληροφόρηση και ενημέρωση των μανάδων αλλά και του κοινού με την έκδοση ενημερωτικού υλικού κάθε μορφής καθώς και με την πραγματοποίηση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής του κλάδου.

Η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 21/11. 

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page