Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες

Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα, με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου ορίζονται τα εξής:

  • Θεσμοθετείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ)

Θεσμοθετείται, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θέτει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης του εν λόγω τομέα, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο πάντοτε της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε.

  • Συνίσταται Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ)

Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο γνωμοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα πολιτικής του τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα γνωμοδοτεί για:

 

α) τη διαμόρφωση και εφαρμογή του ΕΠΑΥ,
β) τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που απαιτούνται για την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του τομέα, μέσω αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και για κάθε άλλη θεσμική ρύθμιση και
γ) κάθε άλλο θέμα που τίθεται σ’ αυτό από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  • Καθορίζεται η διαδικασία παραχώρησης χρήσης υδάτινων εκτάσεων.


Τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης και η διαδικασία για την απευθείας μίσθωση, την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα για ερευνητικούς σκοπούς και την παραχώρηση σε φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), των θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων.

  • Καθορίζονται οι διαδικασίες αναμίσθωσης, επέκτασης και μετεγκατάστασης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Θωρακίζεται η επιχειρηματικότητα στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, δημιουργώντας το πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, καθώς λύνεται το πάγιο πρόβλημα της ανάγκης των Υδατοκαλλιεργητών, για χρονική θωράκιση των χώρων μίσθωσης των μονάδων. Παράλληλα, απλοποιείται η διαδικασία μετεγκατάστασης των μονάδων, που θα συμβάλλει, τόσο στην ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας, όσο και στη βιώσιμη και αειφόρο διαχείριση του κλάδου και του περιβάλλοντος.

  • Ορίζονται οι περιορισμοί στη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων καθώς και θέματα που αφορούν στο μίσθωμα θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων
  • Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του μισθωτή και οι περιπτώσεις λύσης των συμβάσεων μίσθωσης
  • Ρυθμίζεται η διαδικασία παραχώρησης δημόσιων χερσαίων εκτάσεων
  • Τίθενται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας
  • Ορίζεται η διαδικασία ανανέωσης – τροποποίησης, ανάκλησης – αναστολής της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας
  • Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page