Γνωστοποίηση προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Μέτρων 1.1, 2.1 & 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013

Γνωστοποίηση προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Μέτρων 1.1, 2.1 & 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙA 2007-2013

 

Σχετικά:

α) Η αριθ. 870/10-7-2014 Υ.Α. για το Μέτρο 1.1 του Ε.Π. 'ΑΛΙΕΙΑ'  2007-2013 (ΦΕΚ Β' 1977/21-7-2014, ΑΔΑ: 7Π1ΚΒ-Υ20)
β) Η αριθ. 698/10-7-2014 Υ.Α. για το Μέτρο 2.1 του Ε.Π. 'ΑΛΙΕΙΑ' 2007-2013 (ΦΕΚ Β' 1975/21-7-2014, ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε)
γ) Η αριθ. 699/10-7-2014 Υ.Α. για το Μέτρο 2.3 του Ε.Π. 'ΑΛΙΕΙΑ'  2007-2013 (ΦΕΚ Β' 1976/21-7-2014, ΑΔΑ: 6ΞΒΔΒ-ΣΗΔ)
δ) Το αριθ. 1023/23-7-2014 έγγραφο του Υπ. Α.Α.&Τρ.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013, έχουν εκδοθεί οι ανωτέρω αποφάσεις-προκλήσεις υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια των Μέτρων 1.1 (Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων). 2.1 (Υδατοκαλλιέργεια1) και 2.3 (Μεταποίηση & Εμπορία), τα κείμενα των οποίων είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr) ή στο σύστημα ' 'Διαύγεια'' του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων με τον σχετικό φάκελο δικαιολογητικών το συντομότερο δυνατό, λόγω περιορισμένου χρόνου υλοποίησης του Προγράμματος.
Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Συλλόγων και Συνεταιρισμών να ενημερώσουν τα μέλη τους. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για περαιτέρω ενημέρωση.

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page